Институции, НПО-ПРОЕКТИ И ФИНАНСИРАНЕ, Новини

Новите-стари НПО грантояди в националния съвет за закрила на детето!!!

Граждани алармираха:
НПО, участвали в писането на Стратегия за детето 2019-2030 г. и защитници на Закона за социалните услуги са същите, които са поели и Националния съвет за закрила на детето! Те са и щедро финансирани от грантове.

Националният съвет за закрила на детето към Министерски Съвет е консултативен орган, чрез който се пишат Стратегията за детето, дават се становища по нормативни актове, съгласува се финансовото обезпечаване на държавната политика за закрила на детето и други. Всички функции на съвета са посочени тук: https://saveti.government.bg/web/cc_31/1

На 20 дек. 2019 г. в сайта на ДАЗД е публикуван списък с 14 НПО, които са допуснати до участие в изборната процедура за членове на Националния съвет за закрила на детето. Всяко едно от тези НПО има право на глас и има право да гласува за 12 кандидатури от списъка, включително и за себе си?!?
Крайният срок на изборната процедура е 8 януари 2020 г.
https://sacp.government.bg/…/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80…

Това е същият кръг от юридическите лица с нестопанска цел, които са писали стратегията и които са обвързани помежду си.
Гражданите имат възможност, ако желаят да изразят своята лична гражданска позиция относно конкурсната процедура на посочените имейли:
milena.dyankova@sacp.government.bg; julia.zafirova@sacp.government.bg; sacp@sacp.government.bg

Примерен текст: „Аз, гражданин на Република България, заявявам, че НИТО ЕДНО юридическо лице с нестопанска цел, допуснато до изборната процедура за член на Националния съвет за закрила на детето, НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МЕН или моите интереси на гражданин на Република България. Обявявам се категорично ПРОТИВ участието на всяко едно ЮЛНЦ в този съвет. НАСТОЯВАМ в този съвет да участват ЮЛНЦ с широка гражданска подкрепа“!

Предоставяме на нашите членове информация за всяко едно ЮЛНЦ:

=> НПО 10: Фондация „Асоциация Анимус“
В момента е в Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете.
Това е фондация, която в прав текст пише в своя отчет за 2015 г., стр. 25 и 26 – „лобистка кампания: лобиране в партньорство с Алианса за защита от насилие, основано на пола и фондация „Джендър алтернативи“ за подписването и ратифицирането на Истанбулската конвенция и участие в изготвянето на Закон за социалните услуги“ http://animusassociation.org/…/2012/03/Annual_Report_2015_B… Тези дейности са финансирани от фондация ОУК.
Обществени поръчки: 1,610,938 лв. от 2009 г. за Националната линия за деца 116 111
Европейски фондове: бенефициент: 286,497 лв.
Партньор: 145,836 лв.
Българо- швейцарска програма за сътрудничество: 216,471.96 швейцарски франкове.
Грантове от ЕИП: 132,688 Евро.
Грантове от фондация ОУК: 1,691,780 щ. д.
Безвъзмездна финансова помощ от Министерството на правосъдието: 54,504 лв. за 2015 г., като договорът се подновява всяка година.
С решение от 17 януари 2018 г. на Министерски съвет е приета „Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2017-2018 г.“. Въз основа на това решение МС отпуска на Министерство на правосъдието 450 000 лв., с които се финансират Консултативните центрове за жертви на насилие, Националната гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие (която се поддържа също от Анимус), програмите за работа с извършителите, както и с жертвите. Никъде няма публична информация на кого и как точно са разпределени безвъзмездно тези средства!!!

=> НПО 1: СНЦ „Еквилибриум“. 117622997. Предоставят цяла палитра от социални „услуги“, т.е. доставчик на социални услуги.
От финансовия отчет за 2018 г.: други приходи: 1,785,000 лв.
Европейски фондове:
бенефициент – 192 064.92 лв. – изплатени
изпълнител: 89 188.57 лв. изплатени от общо 445 942.83 лв.
Свързани лица:
ГАЛИНА БИСЕТ управляващ, длъжност: Управител в момента
БИСЕТ МИНФЪРД с мандат в управителен съвет (УС) до 2021 година. Той е бил Управляващ в УС на СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА“, ЕИК: 175121020
ДИМА СПАСОВА е била член на УС на Еквилибриум и е била член на УС СДРУЖЕНИЕ „ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО“, ЕИК: 131333228. Последното в момента се управлява от Весела Банова, която е и в управителен орган на „Национална Мрежа за Децата“.
СНЦ „Еквилибриум“ е подкрепило становището на Национална Мрежа за Децата, с което се обявяват против отмяна на Закона за социалните услуги.

=> НПО 2: „Надежда и домове за децата – клон България“ – КЛОН на ЧУЖДЕСТРАННО НПО с основна дейност – деинституционализация на децата. Първият проект е осъществен с „Еквилибриум“. Отново обвързаност между едни и същи неправителствени организации.
„Надежда и домове за децата – клон България“ също е подкрепила Закона за социалните услуги и е подписала становището на НДМ. В момента е в Национален съвет за закрила на детето и е участвала в работните групи за създаване на Стратегията!
Как е възможно чуждестранна неправителствена организация чрез своя клон да участва във вземането на решения и да участва в изработването на политики за БЪЛГАРСКИТЕ деца?

=> НПО 3: Сдружение „Център Динамика“ – Русе
Еврофондове – бенефициент: 294 822.08 лв.
Изпълнител – 475 752.46 лв.
Партньор – 418 853.43 лв.
Свързани лица: чрез Деана Великова с ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР НАДЯ“, ЕИК: 1220875780016, която отдавна (през 2006 г. – 2009 г.) е получила грантове от ОУК в размер на $183,228.

=> НПО 4: Фондация „Промяната“
Европейски фондове: Бенефициент – 195 559.21 лв.
Свързани лица:
Чрез СИЛВА ЗУРЛЕВА е свързано с телевизия Нова, радио Експрес, ФОНДАЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ЕТИКА“, СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ-АБРО“ и други в областта на медиите.
Чрез КРАСИМИРА ВЕЛИЧКОВА е свързано с:
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ“, ЕИК: 130204807
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ“, ЕИК: 131201582, което получава грантове от Америка за България
ФОНДАЦИЯ „ПАРТНЬОРИ-БЪЛГАРИЯ“, ЕИК: 121646662, което за периода 2005 г. – 2013 г. е получило грантове от ОУК в размер на $877,163
СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО – РУСЕ“, ЕИК: 827234868
ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО“, ЕИК: 831524005
В момента Фондация „Промяната“ е в Националния съвет за закрила на детето към МС.

=> НПО 5: Институт по социални дейности и практики. Обща сума на грантове от фондация ОУК: $1,625,725 (от 2005 г до момента). Партньор с други НПО, които също са финансирани от ОУК: Фондация „Партньори България“; Сдружениие „Самаряни“; НМД. Член на НМД.
Европейски фондове:
Бенефициент: 149,432.8 изплатени към момента 18,668.44 лв. + 252,651 лв.
Изпълнител: 125,040.00 и 1,121,653.16 лв.
Партньор по програма „Децата на фокус в съдебната система“ заедно с:
130577279 СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ“
175121020 СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА“
131327481 ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“

Печели обществена поръчка заедно с Национална Мрежа за Децата за Провеждане на национално представително изследване на тема „Насилието в България“ на стойност: 221,025.00 лв.
Участвала е в работните групи по създаването на Стратегията, въпреки че не е в момента член на Националния съвет за закрила на детето!
=> НПО 6: Фондация „Конкордия“.
Европейски фондове: 149 006.19 лв.
В момента е в Националния съвет за закрила на детето и е участвала в работните групи по създаването на Стратегия за детето!
=> НПО 7: Фондация „Заедно в час“ – създадена и финансирана само от Америка за България. През 2018 г. от общо одобрената сума 15,156,386 USD са изплатени 7,425,551 USD. През 2017 г. са изплатени 5,803,408 USD.

=> НПО 8: Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“.
Еврофондове: бенефициент – 72 855.26 лв. от 149 259.00 лв.
В момента са член на Националния съвет за закрила на детето и са участвали в работните групи по създаването на Стратегията!

=> НПО 9: Национална асоциация на ресурсите учители
Решение на Министерски Съвет, обнародвано в ДВ. бр.19 от 11 Март 2016г. : „ОТКАЗВА признаване на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“ със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Слатина“, ул. Владово 1, за НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ на НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.“
Интересно защо след като МС веднъж е отказал да признае тази асоциация за Национално представителна организация, сега решава, че може да участва в друг съвет?!?
Тази асоциация е участвала в работните групи по създаването на Стратегията, въпреки че не е била член на Националния съвет за закрила на детето!

НПО 11: Национална мрежа за децата
Към момента е в Национален съвет за закрила на детето и Национален съвет по въпросите на социалното включване. Участвали са в работните групи по писане на Стратегията!

Грантове от фондация ОУК: 2,599,207 щ. д. от 2009 г. до момента.
Европейски фондове: бенефициент – 119,896 лв.
Обществени поръчки: провеждане на изследване на тема „Насилието в България“ – 221,025.00 лв. със Сдружение Институт по социални дейности и практики

Свързани лица – някои са бивши членове на УС:
Чрез ЖЕЧКА КАРАСЛАВОВА, Член на УС на НМД и СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА УНИЦЕФ“, ЕИК: 000647945
Чрез НЕВЕНА МАДЖАРОВА, Член на УС на НМД и СДРУЖЕНИЕ „ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ“, ЕИК: 176416543
Чрез ГЕОРГИ ПОСТОЛОВ, Управляващ и СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ“, ЕИК: 130577279
Чрез НЕЛИ ДИМИТРОВА, Член на УС на НМД и ФОНДАЦИЯ „СТЪПКА ПО СТЪПКА“, ЕИК: 111507881 и СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ“, ЕИК: 130507277
Чрез ВЕСЕЛА БАНОВА, Управляващ и ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНА СОЦИАЛНА СЛУЖБА – БЪЛГАРИЯ“, ЕИК: 104599609; СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ“, ЕИК: 121468804; СДРУЖЕНИЕ „ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО“, ЕИК: 131333228
Чрез ЕЛКА НАЛБАНТОВА, Член на УС на НМД и ЗА НАШИТЕ ДЕЦА, ЕИК: 131327481; НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА, ЕИК: 175881653; ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ЕИК: 177100509
Чрез РАДОСВЕТА СТАМЕНКОВА, Член на УС на НМД и СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО ЗДРАВЕ /БАСП/“, ЕИК: 000682241
Чрез ЕВА БОРИСОВА, Член на УС на НМД и СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ“, ЕИК: 130577279; ИНСТИТУТ ЗА ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЕИК: 176246361
Чрез МАРИЯНА ЕВТИМОВА, Член на УС на НМД и ФОНДАЦИЯ „ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА“ – П.У.Л.С., гр. Перник, ЕИК: 113061709
Чрез ГЕОРГИ БОГДАНОВ, Управляващ член на УС на НМД и СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ“, ЕИК: 130507277; СДРУЖЕНИЕ „ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ“, ЕИК: 176416543
Чрез ИВАН ИВАНОВ, Управляващ и ФОНДАЦИЯ „АГАПЕДИЯ БЪЛГАРИЯ“, ЕИК: 130580492
Чрез ИВА БОНЕВА, Член на УС и СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“, ЕИК: 175256518
Чрез ДИАНА ДИМОВА, Член на УС и СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „САМАРЯНИ“, ЕИК: 123134479
Чрез БИСЕТ МИНФЪРД, Член на УС и СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“, ЕИК: 117622997

НПО 12: Фондация „За нашите деца“
В момента са в Национален съвет за закрила на детето и Национален съвет по въпросите на социалното включване.
Грантове от фондация ОУК: 985,390 щ. д. за период 2009 г. – 2019 г.
Еврофондове: бенефициент – 99,688 лв.
Като партньор –обща стойност на проектите: 173,874.75 лв.

НПО 13: Фондация „Карин дом“ с председател на УС Георги Богданов, който е и в Национална Мрежа за Децата.
НПО 14 Асоциация Родители, чиито връзки вече бяха разгледани по-горе.

* Всички изнесени суми по финансирането на посочените организации са публични и са извадени от сайтове като: http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Searchhttp://umispublic.government.bg/ ; aop.bg и други.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s