За родители, Законодателство, Институции, Новини, Статии

ПРАВИТЕЛСТВЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ДЕЦАТА НА АМЕРИКА

Издадено на: 24/06/2020

В съответствие с пълномощията, предоставени ми като Президент от Конституцията и законите на Съединените американски щати, постановявам, както следва:

Раздел 1.  Цел.

Всяко дете заслужава семейство. Нашите щати и общности имат както юридическо задължение, така и привилегията да се грижат за най-уязвимите деца на нашата нация.

Най-добрата система за приемна грижа е тази, която, на първо място, не е необходима. Моята администрация е фокусирана върху стратегии за превенция, които предпазват децата, докато укрепват семействата, така че децата да не влизат излишно в системата за приемна грижа. Миналата година и само за втори път от 2011 г. броят на децата в приемната грижа е намалял, а за трета поредна година броят на децата, постъпващи в системата за приемна грижа, намалява.

Но предизвикателствата остават. Твърде много млади хора, които са в нашата приемна грижа, чакат години, преди да намерят постоянството на семейството. В момента над 400 000 деца са в системата за приемна грижа. От тях над 124 000 деца чакат осиновяване, като близо 6 от 10 (58.4%) вече са получили законно осиновяване.

Повече от 50% от децата, които чакат осиновяване, са в приемна грижа – без сигурността и стабилността на постоянно семейство – от 2 или повече години. Необходимостта от стабилност и навременно постоянство е особено остра при деца на 9 години и по-големи, братя и сестри и тези с интелектуални или физически увреждания.

Още по-лошото е, че твърде много деца порастват в системата за приемна грижа, като никога не намират постоянно, стабилно семейство. През последните години приблизително 20 000 млади хора порастват в приемни семейства всяка година в Съединените щати. Изследванията показват, че младите хора, които порастват в системата за приемна грижа, изпитват значителни и по-големи житейски предизвикателства от останалите – 40% от тези изследвани млади хора в даден период са били бездомни; 50% са безработни на 24 години; 25% са преживели разстройство вследствие на пост-травматичен стрес и 71% забременяват до 21 години. Това са неприемливи резултати.

Няколко фактора допринасят за броя на децата, които прекарват продължителни периоди в приемни семейства. Първо, държавните и местните агенции за защита на децата често нямат стабилни партньорства с организации на граждански общности, включително организации, базирани на религията. Второ, тези, които се определят като ресурсни семейства за деца в приемна грижа – включително родственици, настойници, приемни родители и осиновители – може да нямат адекватна подкрепа. Трето, твърде често процесите и системите, предназначени да помогнат на деца и семейства в криза, вместо това създават бюрократични бариери, които затрудняват получаването на нужната помощ от тези деца и семейства.

Целта на Съединените щати е да насърчават система за защита на децата, която намалява необходимостта от настаняване на деца в приемни семейства; постига сигурност и постоянство за тези деца, които трябва да постъпят в приемни семейства и го прави по-бързо и по-ефективно; поставя подходящ акцент върху децата, които чакат осиновяване, особено тези, които са на 9 години и по-големи, които са братя и сестри или са с увреждания; и намалява дела на младите, които порастват в системата за приемна грижа.

Децата от всякакъв произход имат потенциала да станат успешни и процъфтяващи възрастни. И все пак без ангажирано, любящо семейство, което може да осигури насърчение, стабилност и връзка през целия живот, някои деца може никога да не получат подкрепата, необходима за реализирането на този потенциал.

Това постановление ще помогне за овластяването на семействата, които отговарят на призива, да отворят сърцата и домовете си за деца, които се нуждаят от тях. Моята администрация се ангажира да помогне да дадем на колкото се може повече деца стабилността и подкрепата, която семейството оказва, чрез драстично подобряване на нашата система за защита на децата.

Раздел 2. Насърчаване на стабилни партньорства между държавни агенции и обществени и частни организации, базирани на вяра и гражданско обединение.

а) За да се улесни тясното партньорство между държавните агенции и неправителствените организации, включително публични и частни групи, базирани на вяра и общности, секретарят на здравеопазването и човешките служби (наричан по-нататък „секретарят“) осигурява по-голям обществен достъп до точна, актуална информация, свързана с укрепването на системата за защита на децата, включително чрез:

(i) Публикуване на данни за подпомагане набирането на обществена подкрепа. В рамките на 1 година от датата на настоящото постановление и всяка година след това секретарят представя на президента чрез помощника на президента по вътрешната политика доклад, който предоставя информация за типичните модели на въвеждане в системата, скорошните налични брой деца в приемни семейства и брой деца, които чакат осиновяване. Доколкото е подходящо и съответстващо на приложимото законодателство, включително всички закони за поверителност, тези данни ще бъдат разделени по окръзи или други нива, възраст на детето, вид на настаняване и предишен период на грижи.

(ii) Събиране на необходимите данни, за да се запазят връзките между братя и/или сестри.

(А) В рамките на 2 години от датата на това постановление секретарят събира информация от подходящи държавни и местни агенции за броя на децата в системата за приемна грижа, които имат братя и сестри в приемни семейства и които понастоящем не са настанени със своите братя и сестри.

(Б) В рамките на 3 години от датата на това постановление, за да подкрепи целта за задържането на братя и сестри заедно (42 USC 671 (a) (31) (A)), секретарят разработва методи за анализ на данни, за да докладва за опита на децата, постъпващи в системата като братя и/или сестри и степента, до която те са настанени заедно. Анализът на секретаря също така оценява степента, в която братята и/или сестрите, които имат законно право на осиновяване, го постигат заедно.

(iii) Разширяване на броя на домовете за деца и младежи.

(А) В рамките на 2 години от датата на това постановление секретарят разработва по-строг и систематичен подход за събиране на държавни административни данни като част от прегледа на детските и семейните услуги, изискван от раздел 1123А от Закона за социалното осигуряване („Законът“ ”) (42 USC 1320a – 2a). Събраните данни включват:

(1) демографска информация за деца в приемна грижа и чакащи за осиновяване;

(2) броят на наличните в момента приемни семейства и тяхната демографска информация;

(3) средната степен на задържане на приемни родители и средната продължителност на времето, за които приемните родители остават сертифицирани;

(4) целеви брой приемни домове, необходими за задоволяване нуждите на децата в приемна грижа; и

(5) средната продължителност на времето, необходимо за завършване на сертифицирането на приемен и осиновителен дом.

(Б) Секретарят гарантира, доколкото е в съответствие с приложимото законодателство, щатите да докладват на секретаря относно стратегиите за координация с неправителствени организации, включително базирани на вяра и граждански организации, за набиране и подпомагане на приемни родители и осиновители.

б) В рамките на една година от датата на настоящото постановление секретарят издава насоки на федералните, държавните и местните агенции за партньорство с неправителствени организации. Това ръководство включва най-добрите практики за обмен на информация, предоставяне на нужните услуги на семействата за подпомагане на превенцията на децата, които влизат в приемна грижа, запазването на семейството, наемането и задържането на приемни родители и осиновители в дома, социосанитарната грижа, семейната подкрепа след настаняване и подкрепата за младежи на по-голяма възраст. Настоящите насоки също така поясняват, че базирани на вярата организации могат да участват в партньорства съгласно дял IV-E от закона (42 U.S.C. 670 и сл.) на равни начала, в съответствие с Първата поправка на Конституцията.

Раздел 3. Подобряване на достъпа до адекватни ресурси за полагащите грижи и младежите.

Въпреки че съществуват много публични, частни, религиозни и обществени ресурси и други източници на подкрепа, много от полагащите грижи в Америка все още нямат връзка и достъп до адекватни ресурси. В рамките на 1 година от датата на настоящото постановление секретарят подсигурява лицата, полагащи грижи и тези, които са обгрижвани, за да посрещнат своите уникални предизвикателства, като:

(а) Разширява образователните възможности. Доколкото е възможно, секретарят използва всички съществуващи ресурси за техническа помощ за насърчаване на разпространението и прилагането от щата на Националния учебен план за обучение и развитие, включително, когато е уместно, в извънучилищна среда.

(б) Повишава наличието на обучение за информираност по отношение на травмите. Секретарят предоставя подобрена, базирана в Интернет платформа за управление на обучението, за да съхранява информацията, генерирана от Националната инициатива за обучение по компетентност за психично здраве. Достъпът до този уеб-базиран учебен материал ще бъде осигурен безплатно за всички специалисти в областта на благосъстоянието на децата и психичното здраве.

в) Подпомагане на настойничеството. Секретарят предоставя информация на държавите по отношение на важността и наличието на средства за увеличаване на настойничеството чрез Програмата за подпомагане на настойничество IV-E (42 U.S.C. 673), която осигурява федерално възстановяване на плащания на настойници и на свързани административни разходи. Тази информация включва и кои щати вече прилагат Програмата.

(г) Повишаване на подкрепата за родствени грижи и за младежи, напускащи системата за приемна грижа. Секретарят изготвя план за справяне с пречките пред достъпа до съществуваща федерална помощ и обезщетения за допустимите лица.

Раздел 4. Осигуряване на равенство на третирането и достъпа за всички семейства. Законът за многоетническото настаняване на Хауърд М. Меценбаум от 1994 г. („Закон за многоетническо настаняване“) (Публичен закон 103-382), с измененията към него, забранява на агенциите да отказват на което и да е лице възможността да стане осиновител или приемен родител въз основа на раса, цвят или национален произход (42 USC 671 (a) (18) (A)); забранява на агенциите да забавят или отказват настаняването на дете за осиновяване или в приемна грижа въз основа на раса, цвят или национален произход (ид. 671 (а) (18) (Б)); и изисква агенциите усърдно да наемат разнообразна база от приемни родители и осиновители, за да се отрази по-добре расовия и етническия състав на децата в изнесените грижи (ид. 662 (б) (7)). За постигане на целите на Закона за многоетническото настаняване секретарят:

а) в рамките на 6 месеца от датата на настоящото постановление да започне проучване относно прилагането на тези изисквания в цялата страна;

б) в рамките на 1 година от датата на настоящото постановление да актуализира указания, ако е необходимо, относно прилагането на Закона за многоетническото настаняване; и

в) в рамките на 1 година от датата на настоящото постановление да публикува указания относно правата на родителите, бъдещите родители и децата с увреждания (включително интелектуални, в развитието или физически).

Раздел 5. Подобряване на процесите за предотвратяване на ненужното извеждане от дома и постоянна сигурност за децата.

а) Федерален преглед на разумните определяния на усилията и изискванията за навременност.

(i) В рамките на 2 години от датата на настоящото постановление секретарят ще изисква, както промените в глава IV-E, извършени в съответствие с 45 CFR 1356.71, така и промените за детски и семейни услуги, извършени съгласно 45 CFR 1355.31–1355.36, да отговарят адекватно на следните изисквания:

(A) разумни усилия за предотвратяване на извеждането от дома;

(Б) подаване на молба за прекратяване на родителските права в установени законови срокове и съдебно обработване на такава молба, освен ако не се прилагат законови изключения;

(В) разумни усилия за финализиране на плановете за постоянно настаняване; и

(Г) приключване на съответното търсене на необходимото семейство и уведомяване и как тези усилия се преразглеждат от съдилищата.

(ii) В случаите, когато се установи, че законово изискуемите срокове и усилия не са изпълнени, секретарят използва съществуващия орган при определяне на допустимостта и недопускането в съответствие с раздел 1123А, буква б), точка 3, параграф 4 от Акта (42 USC 1320a-2a (b) (3) (4)).

(iii) В рамките на 2 години от датата на това постановление секретарят разработва показатели за проследяване на резултатите от постоянното настаняване във всеки щат и измерване на ефективността на щата във времето.

(iv) В рамките на 6 месеца от датата на това постановление секретарят предоставя насоки на щатите по отношение на гъвкавостта при използването на федералните фондове за подпомагане и насърчаване на висококачествено законно представителство за родители и деца, включително представителство преди подаването на молба, в техните усилията за предотвратяване на извеждането на деца от техните семейства, безопасно събиране на деца и родители, финализиране на постоянното настаняване и гарантиране, че техните гласове са чути и правата им са защитени. Секретарят също така осигурява събирането на данни относно държавното използване на федералните фондове за тази цел.

б) Оценки на риска и безопасността.

(i) В рамките на 18 месеца от датата на настоящото постановление секретарят събира индивидуалните държавни стандарти за извършване на оценки на риска и безопасността, изисквани съгласно раздел 106, буква б), параграф 2, буква Б), iv) от Закона за превенция и третиране  на насилието над деца (42 USC 5106 (b) (2) (B) (iv)).

(ii) В рамките на 2 години от датата на настоящото постановление секретарят очертава разумни стандарти за най-добри практики за оценки на риска и безопасността, включително справяне с домашното насилие и злоупотребата с наркотици.

Раздел 6. Закон за благополучие на децата с индиански произход.

Нищо в тази заповед не може да промени прилагането на Закона за благополучие на децата с индиански произход или да замени процеса на племенни консултации.

Раздел 7. Общи разпоредби.

а) Нищо в този ред не трябва да се тълкува така, че да накърнява или да влияе по друг начин на:

(i) правомощията, предоставени със закон на изпълнителен отдел или агенция или на ръководителя им; или

(ii) функциите на директора на Службата за управление и бюджет, свързани с бюджетни, административни или законодателни предложения.

(б) Това постановление се изпълнява в съответствие с приложимото законодателство и наличието на отпуснати средства.

(в) Това постановление не е предназначено и не създава никакво право или полза, материално или процесуално, приложимо по закон или по справедливост от която и да е страна срещу САЩ, нейните отдели, агенции или образувания, нейните служители, служители или агенти или друго лице.

ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП

БЕЛИЯ ДОМ,

24 юни 2020 г.

Преводач: Калина Христова Христова

Източник:

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-strengthening-child-welfare-system-americas-children/?fbclid=IwAR3RxgVR9y7-bPMaoO9NqKqGPDisxKlM4S6MEFb7EjzsDJhW7MfLyb7L1gU

Проект на НАЦИОНАЛНА ГРУПА „ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ“

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCKOVTk1mhRTh3oyw5qz9Gow…

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s